Jak zgłosić projekt

 1. Projekt może składać każdy mieszkaniec za pomocą formularza w następujący sposób:

  1. wypełniony bezpośrednio na stronie  Zgłoś projekt

  2. pobrany ze strony, wydrukowany, wypełniony i odesłany pocztą na adres Urzędu lub dostarczony do siedziby Urzędu,

  3. pobrany w formie papierowej w wyznaczonym punkcie głosowania, wypełniony i odesłany pocztą na adres Urzędu lub dostarczony do siedziby Urzędu.

 1. Do formularza projektu zadania należy dołączyć listę poparcia dla projektu zadania, podpisaną przez co najmniej 20 innych mieszkańców.

 2. W zgłoszeniu należy oszacować budżet projektu. Przykładowe koszty podane są na stronie internetowej. Maksymalny koszt projektu nie może przekroczyć 25 tys. zł.

 3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 16 września 2019 r. do dnia 6 października 2019 r. włącznie.

 4. Zgłoszenia można także dokonać pobierając druk zgłoszenia i wypełniając go, a następnie dostarczając wraz z listą poparcia do Urzędu Miasta.

 5. Proponowanym zadaniem musi być projekt, z którego korzyść czerpać będą mieszkańcy Miasta Rydułtowy. Zadanie musi być wykonalne prawno – technicznie i możliwedo realizacji w całości w 2020 roku

 6. Projekt musi spełniać warunek ogólnodostępności, rozumiany jako zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach także tym mieszkańcom, którzy nie korzystają systematycznie z oferty podmiotu administrującego nieruchomością objętą realizacją projektu,

 7. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania, np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie.

 8. Nie mogą być realizowane projekty:

  1. które nieprecyzyjnie określają miejsce i sposób realizacji projektu,

  2. które po ich realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu zadania,

  3. sprzeczne z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

  4. wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli nie zawierają wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia tych podmiotów,

  5. naruszające prawa osób trzecich,

  6. których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta, lub też na terenach na których Miasto nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością - chyba, że koszty realizacji projektu uwzględniają zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej,

  7. zakładające wydatki, które są możliwe do poniesienia przez jednostki organizacyjne Miasta w ramach ich funkcjonowania lub inne podmioty, które finansowane są z budżetu Miasta.

 9. Jeżeli podczas weryfikacji projektu okaże się, że brakuje danych lub budżet został niewłaściwie obliczony to pracownicy urzędu powiadomią zgłaszającego o konieczności wniesienia poprawek w ciągu 5 dni.

 10. Projekt może być uzupełniany lub modyfikowany wyłącznie jeden raz. Nie uzupełnienie lub brak modyfikacji projektu skutkuje nie poddaniem projektu dalszej weryfikacji.


Urząd Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon: 32 4537411 / Faks: 32 4537410 / Adres e-mail: um@rydultowy.pl

NIP Miasta Rydułtowy: 647-10-17-693
NIP Urzędu Miasta Rydułtowy: 647-25-60-809
Identyfikator gminy: 2415031

Urząd Miasta Rydułtowy jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek-środa od 7:30 do 15:30,
czwartek od 7:30 do 17:00,
piątek od 7:30 do 14:00.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie.

Zasady ich używania zostały opisane w Polityce Prywatności wprowadzonej Polityce Prywatności